Date Day Type
22 January 2011 Saturday Sankatahara Chaturthi
21 February 2011 Monday Sankatahara Chaturthi
22 March 2011 Tuesday Angarki Chaturthi
21 April 2011 Thursday Sankatahara Chaturthi
20 May 2011 Friday Sankatahara Chaturthi
19 June 2011 Sunday Sankatahara Chaturthi
18 July 2011 Monday Sankatahara Chaturthi
17 August 2011 Wednesday Sankatahara Chaturthi
16 September 2011 Friday Angarki Chaturthi
15 October 2011 Saturday Sankatahara Chaturthi
14 November 2011 Monday Sankatahara Chaturthi
14 December 2011 Wednesday Sankatahara Chaturthi

Amavasai 2011 / Pournami 2011 / Pradosham 2011 / Karthigai 2011 / Ashtami 2011 / Navami 2011 / Sashti 2011 / Sankatahara Chathurthi 2011 / Thiruvonam 2011 / Matha Sivarathiri 2011 / Ekadhasi 2011 / Chathurthi 2011