Amavasai 2016 / Pournami 2016 / Pradosham 2016 / Karthigai 2016 / Ashtami 2016 / Navami 2016 / Sashti 2016 / Sankatahara Chathurthi 2016 / Thiruvonam 2016 / Matha Sivarathiri 2016 / Ekadhasi 2016 / Chathurthi 2016

Year - 2016 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
January

09 Sat

23 Sat

07 Thu


21 Thu

19 Tue

02 Sat


17 Sun

03 Sun


18 Mon

15 Fri

27 Wed

11 Mon

08 Fri

05 Tue


06 Wed


20 Wed

13 Wed

February

07 Sun


08 Mon

22 Mon

06 Sat


20 Sat

15 Mon

01 Mon


15 Mon

02 Tue


16 Tue

13 Sat

26 Fri

07 Sun

06 Sat

04 Thu


18 Thu

12 Fri

March

08 Tue

23 Wed

06 Sun


20 Sun

13 Sun

01 Tue


31 Thu

02 Wed

14 Mon

27 Sun

06 Sun

07 Mon

05 Sat


19 Sat

12 Sat

April

06 Wed


07 Thu

21 Thu

05 Tue


19 Tue

10 Sun

14 Thu


30 Sat

01 Fri


15 Fri

12 Tue

25 Mon

02 Sat


29 Fri

05 Tue

03 Sun


17 Sun

10 Sun

Year - 2016 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
May

06 Fri

21 Sat

04 Wed


19 Thu

07 Sat

14 Sat


29 Sun

01 Sun


15 Sun


30 Mon

12 Thu

25 Wed

27 Fri

05 Thu

03 Tue


17 Tue

10 Tue

June

04 Sat

20 Mon

02 Thu


17 Fri

03 Fri

12 Sun


27 Mon

13 Mon


28 Tue

10 Fri

23 Thu

23 Thu

03 Fri

01 Wed


16 Thu


30 Thu

08 Wed

July

03 Sun


04 Mon

19 Tue

02 Sat


17 Sun


31 Sun

01 Fri


28 Thu

12 Tue


27 Wed

13 Wed


28 Thu

10 Sun

23 Sat

20 Wed

02 Sat

15 Fri


30 Sat

08 Fri

August

02 Tue

18 Thu

16 Tue


29 Mon

24 Wed

10 Wed


25 Thu

11 Thu


26 Fri

08 Mon

21 Sun

17 Wed

01 Mon


30 Tue

14 Sun


28 Sun

06 Sat

Year - 2016 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
September

01 Thu


30 Fri

16 Fri

14 Wed


28 Wed

21 Wed

09 Fri


23 Fri

10 Sat


24 Sat

07 Wed

19 Mon

13 Tue

29 Thu

12 Mon


13 Tue

05 Mon

October

30 Sun

15 Sat

13 Thu


28 Fri

18 Tue

09 Sun


23 Sun

10 Mon


24 Mon

07 Fri

19 Wed

10 Mon

28 Fri

12 Wed


26 Wed

05 Wed

November

29 Tue

14 Mon

12 Sat


26 Sat

14 Mon

07 Mon


21 Mon

08 Tue


22 Tue

05 Sat

17 Thu

07 Mon

27 Sun

10 Thu


11 Fri


25 Fri

03 Thu

December

28 Wed

13 Tue

11 Sun


26 Mon

12 Mon

07 Wed


21 Wed

08 Thu


22 Thu

05 Mon

17 Sat

04 Sun

27 Tue

10 Sat


24 Sat


25 Sun

03 Sat