Amavasai 2020 / Pournami 2020 / Pradosham 2020 / Karthigai 2020 / Ashtami 2020 / Navami 2020 / Sashti 2020 / Sankatahara Chathurthi 2020 / Thiruvonam 2020 / Matha Sivarathiri 2020 / Ekadhasi 2020 / Chathurthi 2020

Year - 2020 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
January

24 Fri

10 Fri

08 Wed


22 Wed

06 Mon

03 Fri


18 Sat

04 Sat


19 Sun

31 Fri

13 Mon

25 Sat

23 Thu

06 Mon


20 Mon

28 Tue

February

23 Sun

08 Sat

06 Thu


21 Fri

03 Mon

02 Sun


16 Sun

03 Mon


17 Mon

29 Sat

12 Wed

21 Fri

21 Fri

05 Wed


19 Wed

27 Thu

March

24 Tue

09 Mon

07 Sat


21 Sat

01 Sun


28 Sat

03 Tue


17 Tue

04 Wed


18 Wed

30 Mon

12 Thu

20 Fri

22 Sun

05 Thu


20 Fri

28 Sat

April

22 Wed

07 Tue

05 Sun


20 Mon

25 Sat

01 Wed


15 Wed


30 Thu

02 Thu


16 Thu

29 Wed

11 Sat

16 Thu

21 Tue

04 Sat


18 Sat

27 Mon

Year - 2020 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
May

22 Fri

07 Thu

05 Tue


20 Wed

22 Fri

15 Fri


30 Sat

01 Fri


02 Sat


16 Sat


31 Sun

28 Thu

10 Sun

13 Wed

20 Wed

03 Sun


18 Mon

26 Tue

June

20 Sat

05 Fri

03 Wed


18 Thu

18 Thu

13 Sat


28 Sun

14 Sun


29 Mon

26 Fri

09 Tue

10 Wed

19 Fri

02 Tue


17 Wed

24 Wed

July

20 Mon

04 Sat

02 Thu


18 Sat

16 Thu

13 Mon


28 Tue

14 Tue


28 Tue

26 Sun

08 Wed

07 Tue

19 Sun

01 Wed


16 Thu


30 Thu

24 Fri

August

18 Tue

03 Mon

01 Sat


16 Sun


30 Sun

12 Wed

11 Tue


26 Wed

12 Wed


27 Thu

24 Mon

07 Fri

03 Mon


30 Sun

17 Mon

15 Sat


29 Sat

22 Sat

Year - 2020 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
September

17 Thu

01 Tue

15 Tue


29 Tue

08 Tue

10 Thu


24 Thu

11 Fri


25 Fri

22 Tue

05 Sat

27 Sun

15 Tue

13 Sun


20 Sun


27 Sun

20 Sun

October

16 Fri

01 Thu


31 Sat

14 Wed


28 Wed

05 Mon

10 Sat


24 Sat

11 Sun


25 Sun

22 Thu

05 Mon

24 Sat

15 Thu

13 Tue


27 Tue

20 Tue

November

14 Sat

29 Sun

12 Thu


27 Fri

02 Mon


29 Sun

08 Sun


22 Sun

09 Mon


23 Mon

20 Fri

04 Wed

20 Fri

13 Fri

11 Wed


26 Thu

18 Wed

December

14 Mon

29 Tue

12 Sat


27 Sun

26 Sat

08 Tue


22 Tue

09 Wed


23 Wed

20 Sun

03 Thu

18 Fri

13 Sun

11 Fri


25 Fri

18 Fri