Popular Jain Holidays 2021 in India

Day Date Holiday
25 April 2021 Sunday Mahavir Jayanti Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka,
Haryana, Orissa, Rajasthan, Uttarakhand
4 September 2021 Saturday Paryushan Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Gujarat,
Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh,
Himachal Pradesh, Delhi, Orissa